خانه / Literature / سروده ای از سنایی غزنوی : ای در دل مشـــــتاقان از عشـــــق تـــــو بســـــتانها‬

سروده ای از سنایی غزنوی : ای در دل مشـــــتاقان از عشـــــق تـــــو بســـــتانها‬

سنایی غزنوی

 

 ‫بسم اللّه الرحمن الرحیم‬

حکیم ابوامجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی
‫این توحید بحضرت غزنین گفته شد‬
‫در بیان استغنای معشوق لایزال و شوق ارباب حال‬
‫فرماید‬

‫ای در دل مشـــــتاقان از عشـــــق تـــــو بســـــتانها‬
‫وز حجّــــت بیچــــونی در صــــنع تــــو برهانهــــا‬
‫در ذات لطیــــف تــــو، حــــیران شــــده فکرتهــــا‬
‫بــــر علــــم قــــدیم تــــو، پیــــدا شــــده پنهانهــــا‬
‫در بحــــرکمــــال تــــو، نــــاقص شــــده کاملهــــا‬
‫در عــــین قبــــول تــــو، کامــــل شــــده نقصــــانها‬
‫در ســــــینۀ هــــــر معنــــــی، بفروختــــــه آتشــــــها‬
‫بــــر دیــــدۀ هــــر دعــــوی، بردوختــــه پیکانهــــا‬
‫بــــر ســــاحت آب ازکــــف پرداختــــه مفرشــــها‬
‫بــــــر روی هــــــوا از دود، افراختــــــه ایوانهــــــا‬
‫از نــــــور در آن ایــــــوان، بفروختــــــه انجمهــــــا‬
‫وز آب بــــر ایــــن مفــــرش، بنگاشــــته الوانهــــا‬
‫مشـــتاق تـــو از شـــوقت در کـــوی تـــو ســـرگردان‬
‫از خلـــــق جـــــدا گشـــــته، خرســـــند بخلقانهـــــا‬
‫از ســـوز جگـــر چشـــمی چـــون حقّـــۀ گوهرهـــا‬
‫وز آتــــش دل آهــــی، چــــون رشــــتۀ مرجانهــــا‬
در راه رضـــای تـــو، قربـــان شـــده جـــان و آنگـــه
‫در پــــردۀ قــــرب تــــو، زنــــده شــــده قربانهــــا‬
‫از رشــــــتۀ جانبــــــازی بــــــر دوختــــــه دامنهــــــا‬
‫در مـــــاتم بـــــی بـــــاکی، بدریـــــده گریبانهـــــا‬
‫ در کــوی تــو چــون آیــد، آنکــس کــه همــی بینــد‬
‫در گـــــرد ســـــرکویـــــت، از نفـــــس بیابانهـــــا‬
‫ چه خوش بـود آن وقتـی، کـز سـوز دل از شـوقت‬
‫در راه تــــــو میکــــــاریم، از دیــــــده گلســــــتانها‬
‫ای پایگـــــــه امـــــــرت، ســـــــرمایۀ درویشـــــــان‬
‫وی دســـــــتگه نهیـــــــت، پیرایـــــــۀ خـــــــذلانها‬
‫صـــد تـــیر بـــلا پـــرّان، بـــر مـــا زهـــر اطرافـــی‬
‫مــــا جملــــه بپوشــــیده از مهــــر تــــو خفتانهــــا‬
‫بــی رشــوت و بــی بیمــی بــرکــافر و بــر مــؤمن‬
‫هـــر روز بـــر افشـــانی از لطـــف تـــو احســـانها‬
میـــدان رضـــای تـــو، پـــرگـــرد غـــم و محنـــت‬
‫مـــــا روفتـــــه از دیـــــده آن گـــــرد ز میـــــدانها‬
‫ در عرصـــــۀ میـــــدانت، پرداختـــــه در خـــــدمت
‫گـــوی فلکـــی بـــرده قـــدکـــرده چـــو چوگانهـــا‬
‫ ‬از نفــــس جــــدا گشــــته، در مجلــــس جانبــــازی
‫بـــر تـــارک بـــی نقشـــی، فرمـــوده دل افشـــانها‬
‫حقّـــا کـــه فـــرو نایـــد بـــی شـــوق تـــو راحتهـــا‬
‫واللّـــه کـــه نکـــو نایـــد، بـــی علـــم تـــو دســـتانها‬
گــــاه طلــــب از شــــوقت بفکنــــده همــــه دلهــــا‬
‫وقـــــت ســـــحر از بامـــــت برداشـــــته الحانهـــــا‬
چون فضـل تـو شـد نـاظر چـه بـاک ز بـی بـاکی‬
‫چــون ذکــر تــو شــد حاضــر چــه بــیم ز نســیانها‬
گـــر دُرّ عطـــا بخشـــی، آنـــک صـــدفش دلهـــا‬
‫ور تــــیر بــــلا بــــاری، اینــــک هــــدفش جانهــــا‬
‫ای کــــرده دوا بخشــــی لطــــف تــــو بهــــردردی‬ ‫
مــن درد تــو مــیخــواهم، دور از همــه درمانهــا‬
لطــــف تــــو همــــی بایــــد چــــه فایــــده ازگریــــه‬
‫فضـــل تـــو همـــی بایـــد، چـــه ســـود ز افغانهـــا‬
‫مـــا غرقـــۀ عصـــیانیم، بخشـــنده تـــوئی یـــارب‬ ‫
از عفــــو نهــــی تــــاجی، بــــر تــــارک عصــــیانها‬
بســـــیارگنـــــه کـــــردیم، آن بـــــود قضـــــای تـــــو‬
‫شــــایدکــــه بمــــا بخشــــی، از روی کــــرم آنهــــا‬
‫کـــــی نـــــام کهـــــن گـــــردد مجـــــدود ســـــنائیرا‬ ‫
نونـــو چـــو مـــیآرایـــد در وصـــف تـــو دیوانهـــا‬

حکیم ابوامجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.