خانه / Literature / سروده ای از سنایی غزنوی : ای چونعمـــان بــــن ثابـــت در شــــریعت مقتــــدا‬

سروده ای از سنایی غزنوی : ای چونعمـــان بــــن ثابـــت در شــــریعت مقتــــدا‬

 سنایی غزنوی

 

 ‫در مدح امین المله قاضی عبدالودود (بن عبدالصمد)‬ فرماید :‬

ای چونعمـــان بــــن ثابـــت در شــــریعت مقتــــدا‬
‫وی بحجـــت پیشـــوای شـــرع ودیـــن مصـــطفی
‬از تــو روشــن راه حجّ ـت همچــوگــردون از نجــوم
‫وز تــو شــادان اهــل س ـنّت همچــو بیمــار از شــفا‬‫ ‬
‫کس ندیده میل در حکمت چـو درگـردون فسـاد‬
‫کس ندیـده جـور در صـدرت چـو در جنّـت وبـا
‬بــــدر دیــــن از نــــور آثــــار تــــو میگــــردد منــــیر‬
شـــاخ علـــم از ابـــر احســـان تـــو مـــییابـــد نمـــا‬
‫هرکـــه شـــاگرد تـــو شـــد هرگـــز نگـــردد مبتـــدع‬ ‫
هرکـــه مـــداح تـــو شـــد هرگـــز نمانـــد بـــی نـــوا‬
ملــک شــرع مصــطفی آراســتی از عــدل و علــم‬
همچنـــان چـــون بوســـتانها را بفـــروردین صـــبا‬
‫بــدعت و الحــاد و کفــر از فــرّ تــوگــم نــام شــد‬ ‫
شــــادباش ای پیشــــکار دیــــن و دنیــــا مرحبــــا‬
‫تــــا گریبــــان قَــــدَر بگشــــاد چــــرخ آب گــــون‬
‫بــاک دامــن تــر ز تــو قاضــی ندیــد انــدر قضــا‬
‫گرچـــه نـــاهموار بـــود از پیشـــکاران کـــار حکـــم‬
‫پــیش ازیــن لــیکن ز فــرّ عــدلت انــدر عهــد مــا‬
‫آنچنـــان شـــد خانـــدان حکـــم کـــز بـــیم خـــدای‬
‫میکنـــد مـــر خـــاک را از بـــاد، عـــدل تـــو جـــدا‬
‫شــد قــوی دســت آنچنــان انصــاف کــز روی ســتم‬
‫شـــمع را نکشـــد همـــی بـــی امـــر تـــو بـــاد هـــوا‬
‫روز و شـــب هســـتند همچـــون مـــادران مهربـــان‬
‫در دعـــای نیـــک تـــو هـــم مـــد َّعی هـــم مـــدّعا‬
‫دســـتها برداشـــته عمـــر تـــو خواهـــان از خـــدای‬
‫از بـــــرای پایـــــداریت اهـــــل شـــــهر و روســـــتا‬
‫چــون بشــاهین قضــا انصــاف ســنجی گــاه حکــم‬
‫جبرئیـــل از سِـــد ره گویـــد بـــا ملایـــک در مـــلا‬
‫حشـــمت قاضـــی امـــین بایـــد دریـــن ره بدرقـــه‬
‫دانـــش قاضـــی امـــین زیبـــد دریـــن در پادشـــا
‬رایــت دیــن هــر زمــان عــالى همــی گــردد ز تــو
‫ای نکــو نــام از تــو شــهر و ملــک شاهنشــه عــلا‬
‫هرکسی صـدر قضـا جوینـد بـی انصـاف و عـدل ‬
‫لیــک دانــد شــاه مــا از دانــش و عقــل و دهــا‬
‫گــرگ را بــر مــیش کــردن قهرمــان باشــد ز جهــل‬
‫گربــــه را برپیــــه کــــردن پاســــبان باشــــد خطــــا‬
‫»از لقــا و صــدر و بــاد و داد و بردابــر دوریــش‬
‫هــیچ جاهــل کــی شداســت انــدر شــریعت مقتــدا‬
‫علم و اصل و عدل و تقوی باید اندر شغل حکم‬
‫ورنـــه شـــوخی را بعـــالم نیســـت حـــد و منتهـــا‬
دان که هرکو صدر دین بی علـم جویـد نـزد عقـل‬
‫برنشــــان جهــــل او خــــود قــــول او باشــــدگَــــوا
خود گرفتم هـرکسـی برداشـت چـوبی چـون کلـیم‬ ‫
معجـــزی بـــاری ببایـــد تـــا کنـــد چـــوب اژدهـــا
هــرکســی قاضــی نگــردد بــی ســتحقاق از لبــاس‬
‫هرکســـی موســـی نگـــردد بـــی نبـــوت از عصـــا
‫دانـــش عبـــدالودودی بایـــد انـــدر طبـــع و لفـــظ‬
‫تــــابود مــــر مــــردرا درصــــدردین زیــــب و بهــــا‬
‫ورنــه بــس فخــری نباشــد مــر سُــها را از فلــک‬
‫چون ندارد نـور چـون خورشـید و مـه نجـم سـها‬
‫از لقـــب مفتـــی نگـــردد بـــی تعلّـــم هـــیچ کـــس‬
‫علـــــم بایـــــد تـــــا کنـــــد درد حماقـــــت را دوا‬
‫صدعلی در کوی ما بـیش اسـت بازیـب و جمـال‬ ‫
لیــک یــک تــن را نخوانــد هــیچ عاقــل مرتضــا
حاســـدت روزۀ خموشـــی نـــذر کـــرد از عـــاجزی‬
تـــا تـــو برجـــائی و بـــادت تـــا بیـــوم الـــدّین بقـــا
‫تاخمش باشد حسودت زانکه تا بر چـرخ شـمس‬ ‫
جلــــوه گــــر باشــــد نباشــــد روزه بگشــــودن روا
ای نبـــیرۀ قاضـــی بـــا محمـــدت محمـــود آنـــک‬
‫بــود چــون تــو پــاک طبــع و پــاک دیــن و پارســا
‫دانــــک از فــــرّ تــــو و از دولــــت مســــعود شــــاه‬ ‫
ملــک دیــن شــد باصــیانت کــار دیــن شــد بــانوا‬‬
‫شــاه مــا محمــودی و تــو نیــز محمــودی چــو او‬
‫شــادباش ای جــان مــا پــیش دو محمــودی فــدا‬
‫ملـــک چـــون در خانـــۀ محمودیـــان زیبـــد همـــی‬
‫همچنــــان در خانــــۀ محمودیــــان بایــــد قضــــا‬
‫هــیچ چشــم از هــیچ قاضــی آن ندیــد انــدر جهــان‬ ‫
کز تو دید این چشم من ز انعام و احسان و سخا‬
‫لیک اگر همچـون بخـیلان بـودی آن وعـده دراز‬ ‫
گــر دو چنــدان صــله بــودی هــم هبــا بــودی، هبــا
هــر عطــا کانــدر بــرات وعــده افتــاد ای بــزرگ‬
آن عطـــا نبـــود کـــه باشـــد مایـــۀ رنـــج و عنـــا‬
‫لاجـــرم هـــر جـــا کـــه رفـــتم نـــزد هـــر آزاد مـــرد‬
‫مــن ثنــا گفــتم تــرا و آن کــو شــنید از مــن دعــا‬‬
‫ دُرّهـــا در رشـــته کـــردم بهـــر شـــکرت کـــز خـــرد
‫جـــــوهری عقـــــل دانـــــدکـــــرد آن دُر را بهـــــا‬
‫تو مر ایـن شـکر و ثناهـا را غنیمـت دان از آنـک‬ ‫
بـــر صـــحیفۀ عمـــر نبـــود یادگـــاری چـــون ثنـــا
تــا بیابــد حــاجی و غــازی همــی انــدر دو اصــل‬
‫در مناســک حکــم حــج ونــدر ســیر حکــم غــزا
‫از چنــین ارکانهــا چــون حاجیــان بــادت ثــواب‬
‫وز چنـــین انصـــافها چـــون غازیـــان بـــادت جـــزا‬‫ ‬
‫بــاد شــام حاســدت تــا روز عقبــی بــی صــباح‬
‫بــاد صــبح ناصــحت چــون روز محشــر بــی مســا‬
‫بـــادی انـــدر دولـــت و اقبـــال تـــا باشـــد همـــی‬ ‬
‫از ثنــــا و شــــکر و مــــدح تــــو ســــنائی را ســــنا‬

سنایی غزنوی

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.