خانه / Music / Free download : Cher – Dov’e L’ Amore ( Dov’e L’ Amore ) عشق کجاست؟ همراه با ترجمه بزبان فارسی

Free download : Cher – Dov’e L’ Amore ( Dov’e L’ Amore ) عشق کجاست؟ همراه با ترجمه بزبان فارسی

 

Free download: Cher – Dov’e L’ Amore

( Dov’e L’ Amore ) عشق کجاست؟  همراه با ترجمه بزبان فارسی

English
Dov’e L’ Amore

Dove sei adesso?
Dove sei, amore mio?

Dov’è L’amore
Dov’è L’amore
I cannot tell you of my love
Here is my story

I’ll sing a love song
Sing it for you alone
Though you’re a thousand miles away
*the* feelings so strong

Come to me baby
Don’t keep me waiting
Another night without you here
And I’ll go crazy

There is no other. There is no other
No other love can take your place
Or match the beauty of your face
I’ll keep on singing ’till the day
I carry you away

With my love song
With my love song

Dov’è L’amore
Dov’è L’amore
Where are you now my love?
I need you here to hold me

Whispered so sweetly
Feel my heart beating
I need to hold you in my arms
I want you near me

Come to me baby
Don’t keep me waiting
Another night without you here
And I’ll go crazy

There is no other. There is no other
No other love can take your place
Or match the beauty of your face
I’ll keep on singing ’till the day
I carry you away

With my love song
With my love song

Non c’è nessuno
Non c’è nessuno
Non c’è nessuno
bello come te, e ti amo

Come to me baby
Come to me baby
Another night without you here
And I’ll go crazy

There is no other. There is no other
No other love can take your place
Or match the beauty of your face
I’ll keep on singing ’till the day
I carry you away

With my love song     with my love song

With my love song     with my love song

 

*******************************

Dov’e L’ Amore

ترجمه اختصاصی برای سایت پرسه دات کامhttps://www.parsseh.com

By : Mohammad Daeizadeh – محمد دایی زاده

Persian

عشق من کجایی

*

الان کجاهستی؟

عشق من کجایی ؟

عشق کجاست
عشق کجاست
من نمیتونم از عشقم برات بگم
این قصه ی من است

یک ترانه عاشقانه برایت خواهم خواند
تنها برای تو میخوانم
با اینکه هزاران مایل ازمن دورهستی
اما عشق قویا احساس میشود

بیا پیشم عزیزم
مرا در انتظار نگه ندار
یک شب دیگر بدون تو اینجا
و من دیوانه خواهم شد

کس دیگری نیست    کس دیگری نیست
هیچ عشق دیگری نمیتواند جای ترا بگیرد
یا با زیبایی چهره تو قابل مقایسه باشد
من به خواندنم ادامه خواهم داد تا روزی که
ترا باخودم ببرم

با ترانه عشقم

با ترانه عشقم

عشق کجاست
عشق کجاست
عشق من الان کجایی ؟
اینجا به تو احتیاج دارم که مرا درآغوش بگیری

به شیرینی زمزمه کردم
ضربان قلبم را حس کن
من احتیاج دارم که ترا در بازوانم بگیرم
و میخواهم که نزدیکم باشی

بیا پیشم عزیزم
مرا در انتظار نگه ندار
یک شب دیگر بدون تو اینجا
و من دیوانه خواهم شد

کس دیگری نیست    کس دیگری نیست
هیچ عشق دیگری نمیتواند جای ترا بگیرد
یا با زیبایی چهره تو قابل مقایسه باشد
من به خواندنم ادامه خواهم داد تا روزی که
ترا باخودم ببرم

با ترانه عشقم

با ترانه عشقم

کس دیگری نیست

کس دیگری نیست

کس دیگری نیست

به زیبایی تو و من دوستت دارم

بیا پیشم عزیزم
بیا پیشم عزیزم
یک شب دیگر بدون تو اینجا
و من دیوانه خواهم شد

کس دیگری نیست       کس دیگری نیست
هیچ عشق دیگری نمیتواند جای ترا بگیرد
یا با زیبایی چهره تو قابل مقایسه باشد
من به خواندنم ادامه خواهم داد تا روزی که
ترا باخودم ببرم

با ترانه عشقم     با ترانه عشقم
با ترانه عشقم     با ترانه عشقم

**********************************

Arabic
أین الحب

أین الحب
أین الحب
أنا لا أستطیع أن أخبرک عن حیاتى
ز(لکن) ها هى قصتى

سأغنى أغنیه حب
أغنیها لک وحدک
رغم أنک على بعد ألف میل
الحب یبدو (أشعر به) قویا

تعالى لى یا حبیبى
لا تبقینى منتظره
لیله أخرى بدونک هنا
و سأصاب بالجنون

لا یوجد آخر.. لا یوجد آخر
حب آخر یقدر أن یأخذ مکانک
أو یضاهى (یطابق) جمال وجهک
سأستمر فى الغناء حتى الیوم
الذى أحملک فیه

بأغنیتى للحب
بأغنیتى للحب

أین الحب
أین الحب
أین أنت الآن یا حبیبى؟
أحتاجک هنا لتحتضنى (hold)

تهمس برقه
تشعر بقلبى ینبض
أرید أن احتضنک بین زراعى
اریدک بقربى

تعالى لى یا حبیبى
لا تبقینى منتظره
لیله أخرى بدونک هنا
و سأصاب بالجنون

لا یوجد آخر.. لا یوجد آخر
حب آخر یقدر أن یأخذ مکانک
أو یضاهى (یطابق) جمال وجهک
سأستمر فى الغناء حتى الیوم
الذى أحملک فیه

بأغنیتى للحب
بأغنیتى للحب

لا یوجد غیرک
لا یوجد غیرک
لا یوجد غیرک
لا یوجد غیرک
جمیل/لطیف مثلک و أنا أحبک
جمیل مثلک و أنا أحبک

تعالى لى یا حبیبى
لا تبقینى منتظره
لیله أخرى بدونک هنا
و سأصاب بالجنون

لا یوجد آخر.. لا یوجد آخر
حب آخر یقد أن یأخذ مکانک
أو یضاهى (یطابق) جمال وجهک
سأستمر فى الغناء حتى الیوم
الذى أحملک فیه

بأغنیتى للحب بأغنیتى للحب
بأغنیتى للحب باغنیتى للحب

************************************

Violeta

Bulgarian translation by Violeta Alex

ترجمه اختصاصی برای سایت پرسه دات کام https://www.parsseh.com

Cher – Dov’e L’ Amore

Bulgarian

Dov’e l’amore
Къде е любовта

Къде си сега… Къде си,моя любов?

Къде е любовта?
Къде е любовта?
Не мога с думи да изплача любовта си .
Ето я моята история!
Ще пея песен любовна,
ще я пея за теб само!
Въпреки,че си на хиляди километри далеч, чувството е толкова силно!
Ела при мен,мили-
не ме дръж в очакване!
Още една нощ тук без теб и аз ще полудея!!!
Никоя друга…
никоя друга…
никоя друга любов не може да заеме твоето място
или да се сравни с хубостта на лицето ти!
Ще продължа да пея до деня,
в който,успея да достигна до теб,
с моята любовна песен!

Къде е любовта?
Къде е любовта?
Къде си сега,моя любов,
имам нужда да си тук…да ме прегърнеш…
да ми прошепнеш думи сладки,
да почувстваш ударите на сърцето ми
искам те в обятията си
искам те…до мен!
Ела до мен,любими-
не ме дръж в очакване!
Още една нощ тук без теб и ще полудея!!!
Никоя друга…
никоя друга…
никоя друга любов не може да заеме твоето място
или да се сравни с хубостта на лицето ти!
Ще продължа да пея до деня,
в който,успея да достигна до теб,
с моята любовна песен!

Нима не знаеш?

**********************************

German
Wo ist die Liebe?

Wo ist die Liebe?
Wo ist die Liebe?
Ich kann dir nicht von meinem Leben erzählen
Hier ist meine Geschichte

Ich werde ein Liebeslied singen
(Werde) es für dich allein singen
Obwohl du tausend Meilen entfernt bist,
Fühlt sich die Liebe so stark an

Komm zu mir, Schatz
Lass mich nicht warten
Noch eine Nacht ohne dich hier
Und ich werde verrückt

Es gibt keinen anderen, es gibt keinen anderen
Kein anderer Liebling kann dich ersetzen
Oder die Schönheit deines Gesichts angleichen
Ich werde weiter singen, bis es hell wird
Ich reiße dich mit

Mit meinem Liebeslied
Mit meinem Liebeslied

Wo ist die Liebe?
Wo ist die Liebe?
Wo bist du jetzt, mein Geliebter?
Ich brauche dich hier, damit du mich umfasst

So süß geflüstert
Fühl mein Herz, wie es schlägt
Ich muss dich in meinen Armen halten
Ich will dich nah bei mir

Komm zu mir, Schatz
Lass mich nicht warten
Noch eine Nacht ohne dich hier
Und ich werde verrückt

Es gibt keinen anderen, es gibt keinen anderen
Kein anderer Liebling kann dich ersetzen
Oder die Schönheit deines Gesichts angleichen
Ich werde weiter singen, bis es hell wird
Ich reiße dich mit

Mit meinem Liebeslied
Mit meinem Liebeslied

Es gibt keinen anderen
(Es gibt keinen anderen)
Es gibt keinen anderen
Es gibt keinen anderen,
Der genauso schön ist wie du und ich liebe dich
(Der genauso schön ist wie du und ich liebe dich )

Komm zu mir, Schatz
Lass mich nicht warten
Noch eine Nacht ohne dich hier
Und ich werde verrückt

Es gibt keinen anderen, es gibt keinen anderen
Kein anderer Liebling kann dich ersetzen
Oder die Schönheit deines Gesichts angleichen
Ich werde weiter singen, bis es hell wird
Ich reiße dich mit

Mit meinem Liebeslied, mit meinem Liebeslied
Mit meinem Liebeslied, mit meinem Liebeslied

*****************************************

Italian
Dov’è L’Amore?

Dove l’amore?
Dove l’amore?
Non posso dirti del mio amore
Eccola mia storia

Canterò la canzone d’amore,
La canterò solo per te.
Sebbene tu sia per miglia da me,
L’amore è così forte…

Vieni da me, amore mio,
Non mi fare aspettare..
Un’altra notte senza te
Ed io impazzirò…

Non c’è nessun altro, non c’è nessun altro,
Nessun altro sarà capace di prendere il tuo posto
Ed uguagliarsi con la belezza del tuo viso.
Canterò fino ti sedurrò

Con la mia canzone d’amore,
Con la mia canzone d’amore…

Dove l’amore?
Dove l’amore?
Dove sei adesso, amore mio?
Ho bisogno che tu sia qui e mi abbracci.

Sussurrando così dolcemente,
Senta il battito del mio cuore,
Ho bisogno che tu mi abbracci,
Voglio averti al mio fianco.

Vieni da me, amore mio,
Non mi fare aspettare..
Un’altra notte senza te
Ed io impazzirò…

Non c’è nessun altro, non c’è nessun altro,
Nessun altro sarà capace di prendere il tuo posto
Ed uguagliarsi con la belezza del tuo viso.
Canterò fino ti sedurrò

Con la mia canzone d’amore,
Con la mia canzone d’amore…

Non c’è nessun altro,
(Non c’è nessun altro),
Non c’è nessun altro,
Non c’è nessun altro
Così bello come te.
Ti amo
(Così bello come te. Ti amo)

Vieni da me, amore mio,
Non mi fare aspettare..
Un’altra notte senza te
Ed io impazerò…

Non c’è nessun altro, non c’è nessun altro,
Nessun altro sarà capace di prendere il tuo posto
Ed uguagliarsi con la belezza del tuo viso.
Canterò fino ti sedurrò

Con la mia canzone d’amore,
Con la mia canzone d’amore…
Con la mia canzone d’amore,
Con la mia canzone d’amore…

***************************************

Russian
Где любовь

Где любовь,
Где любовь,
Я не могу тебе рассказать о своей жизни,
Вот моя история

Я спою тебе песню о любви,
Спою для тебя одного,
Даже если ты за тысячи миль,
Любовь так сильна

Иди ко мне, детка,
Не заставляй меня ждать,
Я не выдержу еще одной ночи без тебя,
Я сойду с ума

И нет никого, кроме тебя,
Никто не заменит тебя
Или сравнится с красотой твоего лица,
Я буду петь целый день,
Я завлеку тебя
Своей песней о любви,
Своей песней о любви

Где любовь
Где любовь
Где же ты сейчас, любовь моя?
Приди и обними меня

Твой шепот так нежен,
Послушай, как бьется мое сердце,
Я хочу обнять тебя,
Я хочу, чтобы ты был рядом

Иди ко мне, детка,
Не заставляй меня ждать,
Я не выдержу еще одной ночи без тебя,
Я сойду с ума

И нет никого, кроме тебя,
Никто не заменит тебя
Или сравнится с красотой твоего лица,
Я буду петь целый день,
Я завлеку тебя
Своей песней о любви,
Своей песней о любви

Нет больше никого,
Нет больше никого,
Нет больше никого
Красивее тебя, и я люблю тебя

Иди ко мне, детка,
Иди ко мне, детка,
Я не выдержу еще одной ночи без тебя,
Я сойду с ума

И нет никого, кроме тебя,
Никто не заменит тебя
Или сравнится с красотой твоего лица,
Я буду петь целый день,
Я завлеку тебя
Своей песней о любви,
Своей песней о любви

************************************

Spanish
¿Dónde está el amor?

¿Dónde está el amor?
¿Dónde está el amor?
Yo no puedo contarte de mi vida,
Esta es mi historia.

Cantare la canción de amor,
Cantare para ti solamente.
A pesar de miles de millas de ti,
El sentimiento de amor es muy fuerte.

Ven, mi amor,
No me dejes esperar
Otra noche aquí sin ti
Me voy perder la razón.

No hay otro, no hay otro,
No hay otro amor, quien tomara tu puesto
O comparar con la belleza de tu rostro.
Yo cantare hasta el día
Cuando te llevare conmigo.

Con mi canción de amor,
Con mi canción de amor.

¿Donde está el amor?
¿Donde está el amor?
¿Dónde estás ahora, amor mío?
Te necesito aquí, junto conmigo.

Susurrando dulcemente,
Sentir como mi corazón está latiendo,
Necesito tenerte entre mis brazos,
Te quiero cerca a mi lado.

Ven, mi amor,
No me dejes esperar
Otra noche aquí sin ti
Me voy perder la razón.

No hay otro, no hay otro,
No hay otro amor, quien tomara tu puesto
O comparar con la belleza de tu rostro.
Yo cantare hasta el día
Cuando te llevare conmigo.

Con mi canción de amor,
Con mi canción de amor.

No hay otro
(no hay otro),
No hay otro
No hay otro
Bello como tú y te amo
(bello como tú y te amo).

Ven, mi amor,
No me dejes esperar
Otra noche aquí sin ti
Me voy perder la razón.

No hay otro, no hay otro,
No hay otro amor, quien tomara tu puesto
O comparar con la belleza de tu rostro.
Yo cantare hasta el día
Cuando te llevare conmigo.

Con mi canción de amor, con mi canción de amor,
Con mi canción de amor, con mi canción de amor.

***********************************

Turkish
Dov’e L’amore

“Dov’e L’Amore”

Dov’e L’Amore
Dov’e L’Amore
Sana bütün hayatımı anlatamam
Ama işte hikayem

Bir aşk şarkısı söyleyeceğim
Onu sadece senin için söyleyeceğim
Kilometrelerce uzakta olman rağmen
Aşkı çok güçlü hissedebiliyorum

Bana gel bebeğim
Beni bekletme
Burada sensiz bir gece daha geçirirsem
Delireceğim

Başka yok, başka yok
Yerini alacak
Ya da yüzünün güzelliğine erişecek başka aşk yok
Seni uzaklara götüreceğim güne kadar
Söylemeye devam edeceğim

Aşk şarkımı
Aşk şarkımı

Dov’e L’Amore
Dov’e L’Amore
Neredesin aşkım?
Bana sarılmana ihtiyacım var

Çok güzel fısıldadın
Kalbimin atışlarını hisset
Seni kollarımla sarmaya ihtiyacım var
Yanımda olmana ihtiyacım var

Bana gel bebeğim
Beni bekletme
Burada sensiz bir gece daha geçirirsem
Delireceğim

Başka yok, başka yok
Yerini alacak
Ya da yüzünün güzelliğine erişecek başka aşk yok
Seni uzaklara götüreceğim güne kadar
Söylemeye devam edeceğim

Aşk şarkımı
Aşk şarkımı

Başkası yok
Başkası yok
Başkası yok
Senin kadar güzel

Bana gel bebeğim
Beni bekletme
Burada sensiz bir gece daha geçirirsem
Delireceğim

Başka yok, başka yok
Yerini alacak
Ya da yüzünün güzelliğine erişecek başka aşk yok
Seni uzaklara götüreceğim güne kadar
Söylemeye devam edeceğim

Aşk şarkımı, aşk şarkımı
Aşk şarkımı, aşk şarkımı

*************************

Hungarian
Hol van a szerelem?

Hol van a szerelem
Hol van a szerelem
Nem tudom elmondani neked az életem
Itt van a történetem

Énekelni fogok egy szerelmes dalt
Egyedül éneklem el azt neked
Bár te ezer mérföldre vagy innen
A szeretet annyira erősnek tűnik

Gyere velem bébi
Nem várakoztass meg engem
Egy másik éjszaka nélküled itt
és őrült leszek

Nincs más nincs más
Másik szerelem nem veheti el a helyedet
Vagy összeilleszti az arcod szépségét
Folytatni fogom az éneket, amíg a nap
Nálam van távol

A szerelmes dalommal,
A szerelmes dalommal

Hol van a szerelem
Hol van a szerelem
Hol van már az én szerelmem?
Szükségem van rád, hogy szeress engem

Annyira édesen suttogott
Érzi a szívdobogásomat
Nekem tartanom kell a karjaimban
A közelemben akarlak téged

Gyere velem bébi
Nem várakoztass meg engem
Egy másik éjszaka nélküled itt
és őrült leszek

Nincs más nincs más
Másik szerelem nem veheti el a helyedet
Vagy összeilleszti az arcod szépségét
Folytatni fogom az éneket, amíg a nap
Nálam van távol

A szerelmes dalommal,
A szerelmes dalommal

Nincs más
Nincs más
Nincs más
Olyan szép, mint te és én szeret téged

Gyere velem bébi
Nem várakoztass meg engem
Egy másik éjszaka nélküled itt
és őrült leszek

Nincs más nincs más
Másik szerelem nem veheti el a helyedet
Vagy összeilleszti az arcod szépségét
Folytatni fogom az éneket, amíg a nap
Nálam van távol

A szerelmes dalommal,a szerelmes dalommal
A szerelmes dalommal, a szerelmes dalommal

 

Free Download

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

۲ دیدگاه

  1. Avatar

    عالی بود مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.