خانه / Literature / سروده ای از سنایی غزنوی : ای ازل دایــــــــــه بــــــــــوده جــــــــــان تــــــــــرا

سروده ای از سنایی غزنوی : ای ازل دایــــــــــه بــــــــــوده جــــــــــان تــــــــــرا

سنایی غزنوی

 

‫ای ازل دایــــــــــه بــــــــــوده جــــــــــان تــــــــــرا

وی خـــــــــرد مایـــــــــه داده کـــــــــان تــــــــــرا‬

ای جهـــــــــان کـــــــــرده آســـــــــتین پرجـــــــــان‬

از پــــــــــــی نثــــــــــــر آســــــــــــتان تــــــــــــرا‬

ســـــــــالها بهـــــــــر انـــــــــس روح القـــــــــدس

بلبلـــــــــــی کـــــــــــرده بوســـــــــــتان تـــــــــــرا‬

شســــــــــــــــــته از آب زنــــــــــــــــــدگانی روح‬

از پـــــــــــی فتنـــــــــــه ارغـــــــــــوان تـــــــــــرا‬

کــــــــــرده ایــــــــــزد زکارخانــــــــــۀ عقــــــــــل‬

ســــــیرت و خــــــوی و طبــــــع و ســــــان تــــــرا‬

تیرهـــــــــــــــای یقـــــــــــــــین بشـــــــــــــــاگردی‬

چــــــون کمــــــان بــــــوده مــــــرگمــــــان تــــــرا‬

کــــــــــرده بــــــــــر روی آفتــــــــــاب فلــــــــــک

نقــــــــــش دســــــــــتان وداســــــــــتان تــــــــــرا‬

نـــــــــــــور روی از ســـــــــــــیاهی مویـــــــــــــت‬

کـــــــــــرده معـــــــــــزول پاســـــــــــبان تـــــــــــرا

از بـــــــــــــــرای خمـــــــــــــــار مســـــــــــــــتانت‬

نـــــــــوش دان کـــــــــرده بوســـــــــه دان تـــــــــرا‬

از بــــــــرون تــــــــن تــــــــو بتــــــــوان دیــــــــد‬

از لطیفــــــــــــــی درون جــــــــــــــان تــــــــــــــرا‬

پــــــــــرده داری بــــــــــدادگــــــــــوئی طبــــــــــع

از پـــــــــــی مغـــــــــــز اســـــــــــتخوان تـــــــــــرا

از نحیفــــــــــی همــــــــــی نبینــــــــــد هــــــــــیچ‬

چشــــــــم سَــــــــر صــــــــورت دهــــــــان تــــــــرا‬

از لطیفـــــــــــی همـــــــــــی نیابـــــــــــد بـــــــــــاز

چشــــــــم ســــــــر ســــــــیرت نهــــــــان تــــــــرا

در میانســــــــت هــــــــرکراهســــــــتی اســــــــت‬

از پــــــــــــی نیســــــــــــتی میــــــــــــان تــــــــــــرا‬

هـــــــیچ بـــــــاکی مـــــــدار گـــــــرزه نیســـــــت‬

‫آنکمــــــــــان شــــــــــکل ابــــــــــروان تــــــــــرا

زانکـــــــه تـــــــیر فلـــــــک همـــــــی هـــــــر دم‬

زِه کنـــــــــــد در ثنـــــــــــا کمـــــــــــان تـــــــــــرا‬

تــــــــا چســــــــان دولبــــــــت رهــــــــا کــــــــرده‬

نـــــــــــاتوان نـــــــــــرگس تـــــــــــوان تـــــــــــرا‬

زان دو تــــــــا عیســــــــی و دو تــــــــا بیمــــــــار‬

ســـــــــــرم نایـــــــــــد همـــــــــــی روان تـــــــــــرا

از پــــــــــی چــــــــــه معالجــــــــــت نکننــــــــــد‬

آن دو عیســــــــــــی دو نــــــــــــاتوان تــــــــــــرا‬

ای وفــــــــــا همعنــــــــــان عنــــــــــای تــــــــــرا‬

وی بقــــــــــا همنشــــــــــین نشــــــــــان تــــــــــرا

نافریــــــــــــــــد آفریــــــــــــــــدگار مگــــــــــــــــر‬

جـــــــــز زیـــــــــان مـــــــــرا زبـــــــــان تـــــــــرا

چنــــــــد زیـــــــــر لــــــــبم دهـــــــــی دشـــــــــنام‬

تـــــــــا ببنـــــــــدم میـــــــــان زیـــــــــان تـــــــــرا

مــــــــی بــــــــدان آریــــــــم کــــــــه برخیــــــــزم‬

بوســـــــــه بـــــــــاران کـــــــــنم لبـــــــــان تـــــــــرا

چنــــــــد بــــــــیمم دهــــــــی بــــــــزخم ســــــــنان

کــــــــی گــــــــذارم بــــــــدین عنــــــــان تــــــــرا

تـــــو ســـــنان تیـــــزکـــــن کـــــه از دل و چشـــــم

شــــــــد ســــــــنائی ســــــــرپ ســــــــنان تــــــــرا‬

 

سنایی غزنوی

 

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.