خانه / Literature / سروده ای از سنایی غزنوی : منســــوخ شــــد مــــروّت و معــــدوم شــــد وفــــا

سروده ای از سنایی غزنوی : منســــوخ شــــد مــــروّت و معــــدوم شــــد وفــــا

سنایی غزنوی

 

در شکایت روزگار و بی وفائی مردم فرماید :

منســــوخ شــــد مــــروّت و معــــدوم شــــد وفــــا

زیـــن هـــر دو مانـــده نـــام چـــو ســـیمرغ وکیمیـــا‬
‫‬

شــــد راســــتی خیانــــت و شــــد زیرکــــی ســــفه

شـــد دوســـتی عـــداوت و شـــد مردمـــی جفـــا‬
‫‬
‫گشـــته اســـت باژگونـــه همـــه رســـمهای خلـــق‬

زیـــــن عـــــالم نبهـــــره وگـــــردون بـــــی وفـــــا‬

هــــــر عــــــاقلی بزاویــــــه ای مانــــــده ممــــــتحن‬

هــــــر فاضــــــلی بداهیــــــه ای گشــــــته مبــــــتلا‬

آنکـــس کــــه گویـــد از ره معنــــی کنـــون همــــی‬

انــــدر میــــان خلــــق ممیّــــز چــــو مــــن کجــــا‬

دیوانـــــــه را همـــــــی نشناســـــــد ز هوشـــــــیار‬

بیگانـــــــه را همـــــــی بگزینـــــــد بـــــــر آشـــــــنا‬

بـــــا یکـــــدر کننـــــد همـــــی کِـــــبر هـــــرگـــــروه‬

آگـــــاه نـــــه کـــــز آن نتـــــوان یافـــــت کبریـــــا‬

هرگـــــز بســـــوی کـــــبر نتابـــــد عنـــــان خـــــویش‬

هــــرک آیتــــی نخســــت بخوانــــد ز هَــــل اَتــــی‬

بـــا ایـــن همـــه کـــه کـــبر نکوهیـــده عادتیســـت‬

آزاده را همــــــــی ز تواضــــــــع بــــــــود بــــــــلا‬

گــــــر مــــــن نکوشــــــمی بتواضــــــع نبینمــــــی‬

از هــــر خســــی مــــذلت و از هــــرکســــی عنــــا‬

‫بــــــا جــــــاهلان اگرچــــــه بصــــــورت برابــــــرم‬

فرقـــــی بـــــود هـــــر آینـــــه آخـــــر میـــــان مـــــا‬

آمــــد نصــــیب مــــن ز همــــه مردمــــان دو چیــــز‬ ‫

از دوســــــتان مــــــذلت و از دشــــــمنان ریــــــا‬

‫قـــــــومی ره منازعـــــــت مـــــــن گرفتـــــــه انـــــــد

بــی عقــل و بــی کفایــت و بــی فضــل و بــی دهــا

بـــــر دشـــــمنان همـــــی نتـــــوان بـــــود مـــــؤتمن‬

‫بـــــر دوســـــتان همـــــی نتـــــوان کـــــرد متکّـــــا‬
‫‬
‫‬مــــن جــــز بشــــخص نیســــتم آن قــــوم را نظــــیر

شمشــــــیر جــــــز برنــــــگ نمانــــــد بگنــــــدنا‬
‫‬
‫بــا مــن همــه خصــومت ایشــان عجــب تراســت

ز آهنـــــگ مورچـــــه بســـــوی جنـــــگ اژدهـــــا‬
‫‬
‫زیشــــــان نبــــــود بــــــاک رهــــــی را بــــــذ ِّره ای‬

‫کــــــز آبگینــــــه ظلــــــم نیایــــــد بــــــر آســــــیا‬

گــــردد همــــی شــــکافته دلشــــان ز خشــــم مــــن

همچــــون مــــه از اشــــارت انگشــــت مصــــطفا

چـــون گـــیرم از بـــرای حکیمـــی قلـــم بدســـت‬ ‫

گـــــــردد همـــــــه دعـــــــاوی آنطایفـــــــه هبـــــــا‬
‫‬
‫‬ناچـــــار بشـــــکند همـــــه نـــــاموس جـــــادوان‬

در موضـــعی کـــه در کـــف موســـی بـــود عصـــا‬

ایشـــــــان بنـــــــزد خلـــــــق نیابنـــــــد رُتبتـــــــی

تـــــا طبعشـــــان بـــــود ز همـــــه دانشـــــی خـــــلا‬

‬زیــــرا کــــه بــــی مَطَــــر نبــــود میــــغ را خطــــر‬

چونانکـــــه بـــــی گهـــــر نبـــــود تیـــــغ را بهـــــا‬

‫آنـــــم کـــــه بـــــرده ام علـــــم علـــــم در جهـــــان

بـــــــــرگوشـــــــــۀ ثریّـــــــــا از مرکـــــــــز ثـــــــــرا‬
‫‬
‫بـــــا عقـــــل مـــــن نباشـــــد مـــــریخ را تـــــوان

بــــا فضــــل مــــن نباشــــد خورشــــید را ذکــــا‬
‫‬

شــــاهان همــــی کننــــد بفضــــل مــــن افتخــــار

حُـــــرّان همـــــی کننـــــد بـــــنظم مـــــن اقتـــــدا‬
‫‬
‫بـــــــا خـــــــاطر منـــــــیرم و بـــــــا رای صـــــــافیم‬ ‫

کــالبَرق فِـــی الدُجیّـــهِ و الشَــمس فـــی الضـــحی‬

عالیســــت همــــتم بهمــــه وقــــت چــــون فلــــک‬

‫صافیســـت نظـــم مـــن بهمـــه وقـــت چـــون هـــوا

بــــر همّــــت منســــت ســــخاهای مــــن دلیــــل‬

‫بــــر نظــــم مــــن بسســــت ســــخنهای مــــن گــــوا‬
‫‬
‫هرگــــز ندیــــده و نشــــنید ایــــن کســــی ز مــــن

کـــــــــردار ناســـــــــتوده وگفتـــــــــار ناســـــــــزا‬
‫‬
‫ایــن فخــر بــس مــرا کــه ندیــد اســت هــیچکس

در نثــــر مــــن مــــذمّت و در نظــــم مــــن هجــــا‬
‫‬
‫در پــــــــای ناکســــــــان نپراکنــــــــده ام گهــــــــر

از دســـــــت مهــــــــتران نپذیرفتـــــــه ام عطــــــــا‬
‫‬
‫آن را کــــــه او بصــــــحبت مــــــن ســــــر درآورد‬

گــــویم ثنــــای نیــــک و شناســــم بــــدل وفــــا‬

‫ار زلتـــــــــی پدیـــــــــد شـــــــــود زومعاینـــــــــه‬ ‫

انگـــــارمش صـــــواب ونـــــه بیـــــنم ازو خطـــــا‬

اهـــــل ســـــرخس مـــــی نشناســـــند حـــــق مـــــن‬

‫تـــــا رحلتـــــی نباشـــــد ازیـــــن جایگـــــه مـــــرا

مقـــــــــدار آفتـــــــــاب نداننـــــــــد مردمـــــــــان‬ ‫

تــــــا نــــــور او نگــــــردد از آســــــمان جــــــدا‬

آنگـــــــاه قـــــــدر او بشناســـــــند بـــــــا یقـــــــین‬ ‫

کایـــد شـــب و پدیـــد شـــود بـــر فلـــک سُـــها‬

انــــــــدر حضــــــــر نباشــــــــد آزاده را خطــــــــر

ونــــــدر حجــــــر نباشــــــد یــــــاقوت را بهــــــا

شــــدگفتــــۀ ســــنائی چــــون کعبــــه نــــزد خلــــق‬

‫زیـــــن بیشـــــتر فضـــــول کـــــه یابـــــد ز ابتـــــدا‬
‫‬
‫‬تـــــا کلـــــک او بگـــــاه فصـــــاحت روان بـــــود‬

‫بـــــــــازار او بنـــــــــزد بزرگـــــــــان بـــــــــود روا‬

آنگـــــــه بکـــــــام او نفســـــــی بـــــــر نیاورنـــــــد‬ ‫

در دوســـــتی کجـــــا بـــــود ایـــــن قاعـــــده روا‬

آزار اوکشــــــــــــند بعمــــــــــــدا بخویشــــــــــــتن

ز آنســـان کـــه کـــه کشـــد بســـوی خـــویش کهربـــا‬
‫‬
‫در فضـــــل اوکننـــــد بهـــــر موضـــــعی حســـــد‬

‫بــــر نقــــص او دهنــــد ز هــــر جــــانبی رضــــا‬

عاقـــــل کـــــه ایـــــن شـــــنید بدانـــــد حقیقتـــــی‬ ‫

کـــاین حـــرف دشـــمنان و حســـودان بـــی نـــوا‬

چـــون جـــوهر ســـخا شـــد نزدیـــک اهـــل بخـــل‬

‫چــون عنصــری ز ظلمــت در جنــب صــد ضـــیا‬

تــــــا ناصــــــحان او نســــــگالند جــــــز نفــــــاق‬ ‫

تــــــا دشــــــمنان او ننماینــــــد خــــــود صــــــفا‬

ور اوفتــــــــد ورا بهمــــــــه عمــــــــر حــــــــاجتی

بــــی حجتــــی کننــــد همــــه صــــحبتش رهــــا‬
‫‬
‫مــــرد آن بــــود کــــه دوســــتی او بــــود بجــــای

لــــو یسّــــت الجِبــــالُ و مــــا اِنشــــق َّت السّــــما‬
‫‬

سنایی غزنوی

sanaei

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.