خانه / Literature / سروده ای از سنایی غزنوی : تــــا کــــی ز هرکســــی ز پــــی ســــیم بــــیم مــــا‬

سروده ای از سنایی غزنوی : تــــا کــــی ز هرکســــی ز پــــی ســــیم بــــیم مــــا‬

سنایی غزنوی

 

در نصیحت و ترک تعلق از خلق فرماید‬ :

‫*

تــــا کــــی ز هرکســــی ز پــــی ســــیم بــــیم مــــا‬

وز بـــــیم ســـــیم گشـــــته نـــــدامت نـــــدیم مـــــا‬

تــــا هســــت ســــیم بــــا مــــا بیمســــت یــــار او‬

‫چـــون ســـیم رفـــت از پـــی او رفـــت بـــیم مـــا‬

آینــــد هــــر دو بــــا هــــم و هــــر دو بهــــم رونــــد‬

‫گـــــوئی برادرنـــــد بهـــــم بـــــیم و ســـــیم مـــــا‬

ای آنکــــه مفلســــی اســــت بــــلای عظــــیم تــــو‬

‫سیمســــت ویحــــک اصــــل بــــلای عظــــیم مــــا‬

بهــــتر بدانکــــه هســــت تمنّــــای تــــو محــــال‬

‫ســـیم اســـت گـــوئی اصـــل نشـــاط و نعـــیم مـــا‬

گرمــــا همـــــه ســـــیاه گلیمــــیم طرفـــــه نیســـــت‬

‫ســــیم ســــپید، کــــرده ســــیاه ایــــن گلــــیم مــــا‬

‫ای از نعـــــیم کـــــرده لبـــــاس خـــــود از نســـــیج‬ ‫

هـــــان تـــــا ز روی کـــــبر نباشـــــی نـــــدیم مـــــا‬

‫گــــر آگهــــی زکــــار وگرنــــه شــــکایت اســــت‬ ‫

ایــــن دلــــق پــــاره پــــاره و تســــبیح نــــیم مــــا‬

گــــوئی برهنــــه پایــــان بــــر مــــن حســــد برنــــد‬

‫هرگـــــه کـــــه بنگرنـــــد بکفـــــش ادیـــــم مـــــا‬

در حســـــــرت نســـــــیم صـــــــبائیم ای بســـــــا‬

‫کـــــارد صـــــبا نســـــیم و نیـــــارد نســـــیم مـــــا‬

امـــروز خفتـــه ایـــم چـــو اصـــحاب کهـــف لیـــک‬

‫فـــــردا زگـــــور باشـــــدکهـــــف و رقـــــیم مـــــا‬

عـــــالم چـــــو منزلســـــت و خلایـــــق مســـــافراند‬

‫در وی مــــــزوّر اســــــت مقــــــام مقــــــیم مــــــا‬

‫هســت اینجهــان چــو تــیم فلــک همچــو تــیم دار‬

‫مـــــا غلّـــــه دار آز و امـــــل هـــــم قســـــیم مـــــا‬

تیمــــــار تــــــیم داشــــــتن از مــــــا حماقتســــــت‬

تیمــــــار دارد آنکــــــه بمــــــا داد تــــــیم مــــــا

‫مـــــا از زمانـــــه عمـــــر بقـــــا وام کـــــرده ایـــــم‬ ‫

ای وای مــــا کــــه هســــت زمانــــه غــــریم مــــا‬

در وصــــــف ایــــــن زمانــــــۀ ناپایــــــدار شــــــوم‬

بشـــــنوکـــــه مختصـــــر مثلـــــی زد حکـــــیم مـــــا

‫گفتـــــا زمانـــــه مـــــا را ماننـــــد دایـــــه ایســـــت‬

‫بســــــته درو امیــــــد رضــــــیع و فطــــــیم مــــــا‬

ز اوّل بمهــــــــــر دل همــــــــــه را او بـــــــپرورد‬

ماننــــــد مــــــادران شــــــفیق و رحــــــیم مــــــا

‫چــــون مــــدتی برآیــــد بــــر مــــا عــــدو شــــود‬ ‫

از بعــــد آنکــــه بــــود صــــدیق و حمــــیم مــــا‬

‫گردانـــد او بدســـت شـــب و روز و مـــاه و ســـال‬ ‫

چــــــــون دال منحنــــــــی الف مســــــــتقیم مــــــــا‬

آنگــــــه فــــــرو بــــــرد بــــــزمین بــــــی جنــــــایتی‬

‫ایـــــن قامـــــت مقـــــوّم و جســـــم جســـــیم مـــــا‬

‫ای مفتخـــر بحشـــمت و تعظـــیم ورای خـــویش‬ ‫

یـــــاد آر زیـــــر خـــــاک عظـــــام رمـــــیم مـــــا‬

پیوســـــته پـــــیش چشـــــم همیـــــدار عنقریـــــب‬

‫انـــــــدامهای کوفتـــــــۀ چـــــــون هشـــــــیم مـــــــا‬

‫گــــوئی ســــفیه بــــود فــــلان شــــاید ار بمــــرد‬ ‫

چـــــون آن ســـــفیه مـــــرد نمـــــیرد حکـــــیم مـــــا‬

‫مـــا زیـــر خـــاک خفتـــه و مـــیراث خـــوار مـــا‬

‫داده ببـــــــــاد خرمنهـــــــــای قـــــــــدیم مـــــــــا‬

‫گــــوئی ز بعــــد مــــا چکننــــد و کجــــا رونــــد‬

‫فرزنـــــــــدگان و دخترکـــــــــان یتـــــــــیم مـــــــــا‬

خودیادنـــاوری کـــه چـــه کردنـــد و چـــون شـــدند

‫آن مــــــــادران و آن پــــــــدران قــــــــدیم مــــــــا‬

شــــد عقــــل مــــا عقــــیم ز بــــس بــــا تغــــافلیم‬

‫فریـــــاد ازیـــــن تغافـــــل و عقـــــل عقـــــیم مـــــا‬

‫پنـــــدارکـــــز تولـــــد عقـــــل اســـــت لامحـــــال‬

‫ایـــــن طرفـــــه بنگریـــــد بـــــنفس لئـــــیم مـــــا‬

‫گـــر جنّـــت و جحـــیم ندیـــدی ببـــین کـــه هســـت‬ ‫

شـــــغل و فـــــراغ جنـــــت مـــــا و جحـــــیم مـــــا

‫ریحــــان روح مــــا چــــو فراغســــت و فــــارغی

‫مشغولیســـــت و شـــــغل عـــــذاب الـــــیم مـــــا‬

سرگشــــته شــــد ســــنائی یــــارب تــــو ره نمــــای‬ ‫

ای رهنمـــــای خلـــــق و خـــــدای علـــــیم مـــــا‬

‫مــــارا اگرچــــه فعــــل ذمــــیم اســــت تــــو مگــــیر‬

‫یــــارب بفضــــل خــــویش بفعــــل ذمــــیم مــــا‬

ظُفــــر ظفــــر تــــو تیــــز مکــــن در عنــــای مــــرگ

‫بــــر قهــــر و رجــــم نفــــس ز دیــــو رجــــیم مــــا‬

 

سنایی غزنوی

sanaei

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.