خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : باسپ عقاب اندر آورد پای

چنین گفت فردوسی پاکزاد : باسپ عقاب اندر آورد پای

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

نبرد تن به تن طوس با هومان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫باسپ عقاب اندر آورد پای‬
‫برانگیخت آن بارگی را ز جای‬
‫تو گفتی یکی باره ی آهنست‬
‫وگر کوه البرز در جوشنست‬
‫به پیش سپاه اندر آمد بجنگ‬
‫یکی خشت رخشان گرفته بچنگ‬
‫بجنبید طوس سپهبد ز جای‬
‫جهان پر شد از ناله ی کر نای‬
‫بهومان چنین گفت کای شوربخت‬
‫ز پالیز کین برنیامد درخت‬
‫نمودم بارژنگ یک دست برد‬
‫که بود از شما نامبردار و گرد‬
‫تو اکنون همانا بکین آمدی‬
‫که با خشت بر پشت زین آمدی‬
‫بجان و سر شاه ایران سپاه‬
‫که بی جوشن و گرز و رومی کلاه‬
‫بجنگ تو آیم بسان پلنگ‬
‫که از کوه یازد بنخچیر چنگ‬
‫ببینی تو پیکار مردان مرد‬
‫چو آورد گیرم بدشت نبرد‬
‫چنین پاسخ آورد هومان بدوی‬
‫که بیشی نه خوبست بیشی مجوی‬
‫گر ایدونک بیچاره ای را زمان‬
‫بدست تو آمد مشو در گمان‬
‫بجنگ من ارژنگ روز نبرد‬
‫کجا داشتی خویشتن را بمرد‬
‫دلیران لشکر ندارند شرم‬
‫نجوشد یکی را برگ خون گرم‬
‫که پیکار ایشان سپهبد کند‬
‫برزم اندرون دستشان بد کند‬
‫کجا بیژن و گیو آزادگان‬
‫جهانگیر گودرز کشوادگان‬
‫تو گر پهلوانی ز قلب سپاه‬
‫چرا آمدستی بدین رزمگاه‬
‫خردمند بیگانه خواند ترا‬
‫هشیوار دیوانه خواند ترا‬
‫تو شو اختر کاویانی بدار‬
‫سپهبد نیاید سوی کارزار‬
‫نگه کن که خلعت کرا داد شاه‬
‫ز گردان که جوید نگین و کلاه‬
‫بفرمای تا جنگ شیر آورند‬
‫زبردست را دست زیر آورند‬
‫اگر تو شوی کشته بر دست من‬
‫بد آید بدان نامدار انجمن‬
‫سپاه تو بی یار و بی جان شوند‬
‫اگر زنده مانند پیچان شوند‬
‫و دیگر که گر بشنوی گفت راست‬
‫روان و دلم بر زبانم گواست‬
‫که پر درد باشم ز مردان مرد‬
‫که پیش من آیند روز نبرد‬
‫پس از رستم زال سام سوار‬
‫ندیدم چو تو نیز یک نامدار‬
‫پدر بر پدر نامبردار و شاه‬
‫چو تو جنگجویی نیاید سپاه‬
‫تو شو تا ز لشکر یکی نامجوی‬
‫بیاید بروی اندر آریم روی‬
‫بدو گفت طوس ای سرافراز مرد‬
‫سپهبد منم هم سوار نبرد‬
‫تو هم نامداری ز توران سپاه‬
‫چرا رای کردی بوردگاه‬
‫دلت گر پذیرد یکی پند من‬
‫بجویی بدین کار پیوند من‬
‫کزین کینه تا زنده ماند یکی‬
‫نیاسود خواهد سپاه اندکی‬
‫تو با خویش وپیوند و چندین سوار‬
‫همه پهلوان و همه نامدار‬
‫بخیره مده خویشتن را بباد‬
‫بباید که پند من آیدت یاد‬
‫سزاوار کشتن هرآنکس که هست‬
‫بمان تا بیازند بر کینه دست‬
‫کزین کینه مرد گنهکار هیچ‬
‫رهایی نیابد خرد را مپیچ‬
‫مرا شاه ایران چنین داد پند‬
‫که پیران نباید که یابد گزند‬
‫که او ویژه پروردگار منست‬
‫جهاندیده و دوستدار منست‬
‫به بیداد بر خیره با او مکوش‬
‫نگه کن که دارد بپند تو گوش‬
‫چنین گفت هومان به بیداد و داد‬
‫چو فرمان دهد شاه فرخ نژاد‬
‫بران رفت باید ببیچارگی‬
‫سپردن بدو دل بیکبارگی‬
‫همان رزم پیران نه بر آرزوست‬
‫که او راد و آزاده و نیک خوست‬
‫بدین گفت و گوی اندرون بود طوس‬
‫که شد گیو را روی چون سندروس‬
‫ز لشکر بیامد بکردار باد‬
‫چنین گفت کای طوس فرخ نژاد‬
‫فریبنده هومان میان دو صف‬
‫بیامد دمان بر لب آورده کف‬
‫کنون با تو چندین چه گوید براز‬
‫میان دو صف گفت و گوی دراز‬
‫سخن جز بشمشیر با او مگوی‬
‫مجوی از در آشتی هیچ روی‬
‫چو بشنید هومان برآشفت سخت‬
‫چنین گفت با گیو بیدار بخت‬
‫ایا گم شده بخت آزادگان‬
‫که گم باد گودرز کشوادگان‬
‫فراوان مرا دیده ای روز جنگ‬
‫بوردگه تیغ هندی بچنگ‬
‫کس از تخم کشواد جنگی نماند‬
‫که منشور تیغ مرا برنخواند‬
‫ترا بخت چون روی آهرمنست‬
‫بخان تو تا جاودان شیونست‬
‫اگر من شوم کشته بر دست طوس‬
‫نه برخیزد آیین گوپال و کوس‬
‫بجایست پیران و افراسیاب‬
‫بخواهد شدن خون من رود آب‬
‫نه گیتی شود پاک ویران ز من‬
‫سخن راند باید بدین انجمن‬
‫وگر طوس گردد بدستم تباه‬
‫یکی ره نیابند ز ایران سپاه‬
‫تو اکنون بمرگ برادر گری‬
‫چه با طوس نوذر کنی داوری‬
‫بدو گفت طوس این چه آشفتنست‬
‫بدین دشت پیکار تو با منست‬
‫بیا تا بگردیم و کین آوریم‬
‫بجنگ ابروان پر ز چین آوریم‬
‫بدو گفت هومان که دادست مرگ‬
‫سری زیر تاج و سری زیر ترگ‬
‫اگر مرگ باشد مرا بی گمان‬
‫بوردگه به که آید زمان‬
‫بدست سواری که دارد هنر‬
‫سپهبدسر و گرد و پرخاشخر‬
‫گرفتند هر دو عمود گران‬
‫همی حمله برد آن برین این بران‬
‫ز می گشت گردان و شد روز تار‬
‫یکی ابر بست از بر کارزار‬
‫تو گفتی شب آمد بریشان بروز‬
‫نهان گشت خورشید گیتی فروز‬
‫ازان چاک چاک عمود گران‬
‫سرانشان چو سندان آهنگران‬
‫بابر اندرون بانگ پولاد خاست‬
‫بدریای شهد اندرون باد خاست‬
‫ز خون بر کف شیر کفشیر بود‬
‫همه دشت پر بانگ شمشیر بود‬
‫خم آورد رویین عمود گران‬
‫شد آهن به کردار چاچی کمان‬
‫تو گفتی که سنگ است سر زیر ترگ‬
‫سیه شد ز خم یلان روی مرگ‬
‫گرفتند شمشیر هندی بچنگ‬
‫فرو ریخت آتش ز پولاد و سنگ‬
‫ز نیروی گردنکشان تیغ تیز‬
‫خم آورد و در زخم شد ریز ریز‬
‫همه کام پرخاک و پر خاک سر‬
‫گرفتند هر دو دوال کمر‬
‫ز نیروی گردان گران شد رکیب‬
‫یکی را نیامد سر اندر نشیب‬
‫سپهبد ترکش آورد چنگ‬
‫کمان را بزه کرد و تیغ خدنگ‬
‫بران نامور تیرباران گرفت‬
‫چپ و راست جنگ سواران گرفت‬
‫ز پولاد پیکان و پر عقاب‬
‫سپر کرد بر پیش روی آفتاب‬
‫جهان چون ز شب رفته دو پاس گشت‬
‫همه روی کشور پر الماس گشت‬
‫ز تیر خدنگ اسپ هومان بخست‬
‫تن بارگی گشت با خاک پست‬
‫سپر بر سر آورد و ننمود روی‬
‫نگه داشت هومان سر از تیر اوی‬
‫چو او را پیاده بران رزمگاه‬
‫بدیدند گفتند توران سپاه‬
‫که پردخت ماند کنون جای اوی‬
‫ببردند پرمایه بالای اوی‬
‫چو هومان بران زین توزی نشست‬
‫یکی تیغ بگرفت هندی بدست‬
‫که آید دگر باره بر جنگ طوس‬
‫شد از شب جهان تیره چون آبنوس‬
‫همه نامداران پرخاشجوی‬
‫یکایک بدو در نهادند روی‬
‫چو شد روز تاریک و بیگاه گشت‬
‫ز جنگ یلان دست کوتاه گشت‬
‫بپیچید هومان جنگی عنان‬
‫سپهبد بدو راست کرده سنان‬
‫بنزدیک پیران شد از رزمگاه‬
‫خروشی برآمد ز توران سپاه‬
‫ز تو خشم گردنکشان دور باد‬
‫درین جنگ فرجام ما سور باد‬
‫که چون بود رزم تو ای نامجوی‬
‫چو با طوس روی اندر آمد بروی‬
‫همه پاک ما دل پر از خون بدیم‬
‫جز ایزد نداند که ما چون بدیم‬
‫بلشکر چنین گفت هومان شیر‬
‫که ای رزم دیده سران دلیر‬
‫چو روشن شود تیره شب روز ماست‬
‫که این اختر گیتی افروز ماست‬
‫شما را همه شادکامی بود‬
‫مرا خوبی و نیکنامی بود‬
‫ز لشکر همی برخروشید طوس‬
‫شب تیره تا گاه بانگ خروس‬
‫همی گفت هومان چه مرد منست‬
‫که پیل ژیان هم نبرد منست‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

درباره ی Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.