خانه / Learning Second Language

Learning Second Language

A Poem by Vili Ro: ОТДАДЕНОСТ

  ОТДАДЕНОСТ Не мога с никой да те заменя. Знаеш го! И то добре го знаеш. Нямам срам. Дори не се свеня пред другите и теб да го призная. И може би затуй ранима съм. В случайни срещи все ме …

توضیحات بیشتر »