رباعیات حکیم عمرخیام : گویند کسان بهشت با حور خوش است , من میگویم که آب انگور خوش است

رباعیات حکیم عمرخیام :   گویند کسان بهشت با حور خوش است من میگویم که آب انگور خوش است این نقد بگیر ودست ازآن نسیه بردار که آواز دهل شنیدن از دور خوشست   حکیم عمر خیام  

توضیحات بیشتر »