Home / Tag Archives: محمد دايی زاده

Tag Archives: محمد دايی زاده

سروده ای از پروین اعتصامی : سرنوشت

‫ سرنوشت . ‫ به جغد گفت شبانگاه طوطی از سر خشم که چند بایدت اینگونه زیست سرگردان چرا ز گوشهٔ عزلت، برون نمیئی چه اوفتاده که از خلق میشوی پنهان کسی به جز تو، نبستست چشم روشن بین کسی ...

Read More »

سروده ای از پروین اعتصامی : سختی و سختیها

‫ سختی و سختیها . ‫ نهفتن بعمری غم آشکاری فکندن بکشت امیدی شراری بپای نهالی که باری نیارد جفا دیدن از آب و گل، روزگاری ببزم فرومایگان ایستادن نشستن بدریوزه در رهگذاری ز بیم هژبران، پناهنده گشتن بگرگی سیه ...

Read More »