خانه / بایگانی برچسب: پرفسور دکتر محمد کانار

بایگانی برچسب: پرفسور دکتر محمد کانار

BAKİ DİVANINDAKİ FARSÇA ŞİİRLER PROF. DR. MEHMET KANAR part 15

BAKİ DİVANINDAKİ FARSÇA ŞİİRLER PROF. DR. MEHMET KANAR part 15 ‫‪ ‫ ‫ MESNEVİ 3 Mefâîlün Mefâîlün Feûlün ‫جهان سلطنت خاقان اعظم‬ ‫سلیم القلب سلطان مسلّم‬ ‫نگه دارندهء ناموسِ شاهی‬ ‫پناهِ عالمِ عالم پناهی‬ *** Cihânsaltanat, ḫâkân-i a’zam Selîmü’l-kalb sultân-i …

توضیحات بیشتر »

BAKİ DİVANINDAKİ FARSÇA ŞİİRLER PROF. DR. MEHMET KANAR part 13

BAKİ DİVANINDAKİ FARSÇA ŞİİRLER PROF. DR. MEHMET KANAR part 13 ‫‪ ‫ ‫ MESNEVİ 1 Feûlün Feûlün Feûlün Feul ‫شهنشاه دریادل و کان یسار‬ ‫سلیمان ثانی شهِ جم وقار‬ ‫خداوندِ فرمانروای جهان‬ ‫شهِ تاجوَر فخرِ عثمانیان‬ ‫سرافرازِ شاهان دولت قرین‬ …

توضیحات بیشتر »

BAKİ DİVANINDAKİ FARSÇA ŞİİRLER PROF. DR. MEHMET KANAR part 6

BAKİ DİVANINDAKİ FARSÇA ŞİİRLER PROF. DR. MEHMET KANAR part 6 ‫‪ ‫2 ‪GAZEL‬‬ ‫‪Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün‬‬ ‫نویدِ وصلتم از کوی یارِ مهربان آمد‬ ‫نسیمِ نوبهاری از حریم گلستان آمد‬ ‫دلم با حسرتِ آن رخ بطرفِ باغ و گلشن شد‬ …

توضیحات بیشتر »

BAKİ DİVANINDAKİ FARSÇA ŞİİRLER PROF. DR. MEHMET KANAR part 4

BAKİ DİVANINDAKİ FARSÇA ŞİİRLER PROF. DR. MEHMET KANAR part 4   ‫‪Taḫmîs-i gazel-i Hâce Hâfız‬‬ ‫‪III‬‬ ‫‪Fâilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün‬‬ ‫١‬ ‫ای که در چنبرِ این دائره داخل باشی‬ ‫تو چرا از خطرِ واقعه غافل باشی‬ ‫چند در بند غمِ …

توضیحات بیشتر »

BAKİ DİVANINDAKİ FARSÇA ŞİİRLER PROF. DR. MEHMET KANAR part 3

BAKİ DİVANINDAKİ FARSÇA ŞİİRLER PROF. DR. MEHMET KANAR part 3   ‫‪Taḫmîs-i gazel-i Hâce Hâfız‬‬ ‫‪III‬‬ ‫‪Fâilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün‬‬ ‫١‬ ‫ای که در چنبرِ این دائره داخل باشی‬ ‫تو چرا از خطرِ واقعه غافل باشی‬ ‫چند در بند غمِ …

توضیحات بیشتر »