Home / Tag Archives: Poem

Tag Archives: Poem

سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : حکایت پیغامبر و کنیزک حبشی

حکایت پیغامبر و کنیزک حبشی . چنین نقلست از سلمان که یک روز نشسته بود صدر عالم افروز یکی حبشی کنیزک روی چون نیل درآمد از در مسجد بتعجیل ردای مصطفی بگرفت ناگاه که بامن نِه زمانی پای در راه ...

Read More »

سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : حکایت مردی غازی و مردی کافر که مهلت نماز به یکدیگر دادند

حکایت مردی غازی و مردی کافر که مهلت نماز به یکدیگر دادند غازیی از کافری بس سرفراز خواست مهلت تا که بگزارد نماز چون بشد غازی نماز خویش کرد بازآمد جنگ هر دم بیش کرد بود کافر را نمازی زان ...

Read More »

سروده ای از صائب تبریزی : به ساغر نقل کرد از خم، شراب آهسته آهسته

به ساغر نقل کرد از خم، شراب آهسته آهسته برآمد از پس کوه آفتاب آهسته آهسته فریب روی آتشناک او خوردم، ندانستم که خواهد خورد خونم چون کباب آهسته آهسته ز بس در پردهٔ افسانه با او حال خود گفتم ...

Read More »